Jurisprudentie

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft, ten behoeve van haar leden, een selectie gemaakt van diverse interessante publicaties, belangrijke jurisprudentie en voorbeeld documenten. Daarbij wordt telkens aangegeven wat de extra waarde is die een Erkend Hypothecair Planner voor de consument bij het betreffende onderwerp kan hebben.

(2020) Vertraging overdracht lijfrentekapitaal

Van Adviseur had mogen worden verwacht dat hij voor het indienen van de aanvraag alle benodigde formaliteiten had doorgenomen met Consument en dat toen een bevestiging van de bank uitbleef hij tijdig in actie was gekomen om vertraging te voorkomen.

Download publicatie

(2020) Verlies van garantierendement bij omzetting verzekering

De beleggingsverzekering met gegarandeerd rendement is aangegaan door de ouders van Consument. Consument heeft op enig moment contact opgenomen met tussenpersoon en geïnformeerd naar de mogelijkheden van omzetting. Consument wenste een product waarbij zij het volledige beleggingsrisico zou dragen. Tussenpersoon had Consument daarbij moeten informeren over het verlies van het garantierendement. Het komt niet vast te staan dat Consument door de fout schade heeft geleden, nu het niet aannemelijk is dat Consument een andere keuze zou hebben gemaakt als zij had geweten dat zij het garantierendement zou verliezen. De klacht is gegrond, maar de vordering wordt afgewezen.

Download publicatie

(2020) Klant mag nazorgabonnement opzeggen

De Geschillencommissie overweegt dat de Adviseur een wettelijke nazorgplicht heeft waarvoor Consument niet hoeft te betalen. Dat is anders voor extra beheerwerkzaamheden, waarvoor de Adviseur beheerkosten in rekening mag brengen. De overeenkomst, waarin de afspraken voor deze meeromvattende nazorg worden vastgelegd, kan Consument op ieder moment opzeggen. De Adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door Consument niet uitsluiten.

Download publicatie

(2019) Past beleggingsproduct binnen doelstelling klant?

Belangrijkste vraag in deze beroepszaak: heeft de adviseur voldoende onderzoek gedaan om zich er van te vergewissen dat het geadviseerde beleggingsproduct paste bij de doelstellingen van de klant (kapitaalbehoud en inkomensaanvulling)?

Download publicatie

(2019) Aflossingsvrije hypotheek en de bijzondere zorgplicht van de bank

Als gevolg van een scheiding kan een klant niet meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. De woning wordt met verlies verkocht. In hoeverre is de bank aansprakelijk voor de schade?

Download publicatie

(2019) Omzettingsmogelijkheid pensioen gaat verloren door nalatigheid adviseur

Tussenpersoon heeft Consument laten weten dat de pensioenverzekering op 1 februari 2017 tot uitkering zou komen. Consument heeft Tussenpersoon verzocht om uitstel van de uitkeringsdatum aan te vragen, waarna een reactie van Tussenpersoon uitbleef en Consument een aantal malen, laatstelijk op 10 juli 2017, heeft gerappelleerd. Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer inwerking getreden. Voor Consument betekende dit dat een eventuele keuze voor het omzetten van het pensioenkapitaal in pensioen in eigen beheer voor 30 juni 2017 zou moeten worden uitgevoerd. Consument verwijt Tussenpersoon dat deze hem niet tijdig heeft gewezen op deze mogelijkheid van omzetting.

Download publicatie

(2019) KEW-status niet behouden bij omzetting hypotheek

Consument heeft via Adviseur zijn lopende hypothecaire geldlening bij de Bank met een KEW omgezet naar een andere hypothecaire geldlening. Hoewel was afgesproken dat de KEW moest worden behouden, heeft Adviseur dit niet ingevuld op het aanvraagformulier voor de nieuwe hypotheek. De Bank heeft de opdracht, zoals is binnengekomen en aangevraagd via dit formulier uitgevoerd. Correctie van de fout is heden niet meer mogelijk. Consument lijdt schade doordat hij belastingvoordeel misloopt. Commissie oordeelt dat Adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden.

Download publicatie

(2019) Omzetting verzekering leidt tot vervallen garantie eindkapitaal

De Commissie stelt vast dat Consument over de gevolgen van de omzetting van de Spaarhypotheek in onvoldoende mate is geadviseerd en dat Adviseur hiermee niet heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht.

Download publicatie

(2019) Geen toestemming nodig van ex-partner voor afkoopverzoek levensverzekering

Consument stelt zich in deze op het standpunt dat Adviseur om haar toestemming had moeten vragen toen haar toenmalige echtgenoot Adviseur verzocht om een adreswijziging (naar een postbusadres) op de verzekering door te voeren en verzocht een afkoopofferte op te vragen. Anders dan Consument lijkt te veronderstellen, strekt de zorgplicht van de Adviseur niet zo ver dat hij – ingeval één van de echtelieden een dergelijk verzoek doet – bij de andere echtgenoot dient na te gaan of het verzoek ook conform zijn/haar wens is.

Download publicatie

(2019) ORV niet aangepast: bemiddelaar draait op voor uitkering

Tussen partijen staat vast dat Tussenpersoon ten behoeve van Consument zou bewerkstelligen dat een eventuele uitkering bij overlijden van de man ten goede zou komen aan Consument in plaats van aan de ex-partner. Tussen partijen staat ook vast dat de inhoud van het laatste polisblad dat is afgegeven voor het overlijden van de man de wensen van de man en Consument niet correct weergaf. Van Tussenpersoon mocht worden verwacht dat hij zich ten behoeve van zijn opdrachtgevers de nodige moeite zou getroosten om te zorgen dat de polis alsnog correct zou worden aangepast.

Download publicatie

(2019) Bij oversluiten hoort volledig in kaart brengen oude hypotheek

De Geschillencommissie is van oordeel dat de Adviseur zijn zorgplicht jegens Consument bij het adviseren over het oversluiten van de hypotheek heeft geschonden. In het onderhavige geval heeft de Adviseur nagelaten om afdoende onderzoek te verrichten en bij het opstellen van zijn advies is uitgegaan van onjuiste dan wel onvolledige informatie.

(2019) Klant licht adviseur niet in over wijziging omstandigheden: geen zorgplichtschending adviseur

Consument stelt dat Adviseur de inmiddels overleden partner van Consument had moeten wijzen op het gegeven dat zijn ex-vriendin nog steeds begunstigde onder de overlijdensrisicoverzekering was. Consument stelt dat haar partner de begunstiging dan zou hebben aangepast en zij derhalve thans aanspraak had kunnen maken op de uitkering uit de overlijdenrisicoverzekering. Hiervoor is echter wel van belang dat Adviseur door verzekering-nemers wordt geïnformeerd over wijzigingen die in hun persoonlijke situatie plaatsvinden en die van belang kunnen zijn voor de lopende verzekeringen. De vordering wordt afgewezen.

Download publicatie

(2019) Afkoop levensverzekering zonder toestemming ex-partner

Consument beklaagt zich erover dat Verzekeraar en Tussenpersoon haar ten onrechte vooraf niet op de hoogte hebben gesteld van de op handen zijnde afkoop door haar ex-partner van een levensverzekering. Consument stelt hierdoor financieel te zijn benadeeld. De Commissie oordeelt dat Verzekeraar en Tussenpersoon hebben gehandeld in strijd met hun zorgplicht jegens Consument. Uit het dossier blijkt onomwonden dat de afkoop niet zonder instemming van Consument had mogen plaatsvinden.

Download publicatie

(2019) Variabele rente levert geen informatieplicht over gewijzigde omstandigheden op

De Commissie is van oordeel dat de (na)zorgplicht van een adviseur na het afsluiten van een consumptief krediet beperkt is. Het was consument, vanaf het afsluiten van het doorlopende krediet, duidelijk dat de rente variabel zou zijn en periodiek door de bank zou worden vastgesteld. De periodieke wijziging van de rente betrof dan ook geen wezenlijke verandering in de informatie die bij het eerste advies of de bemiddeling is verstrekt.

Download publicatie

(2018) Variabele rente levert geen informatieplicht over gewijzigde omstandigheden op

De Commissie is van oordeel dat de (na)zorgplicht van een adviseur na het afsluiten van een consumptief krediet beperkt is. Het was consument, vanaf het afsluiten van het doorlopende krediet, duidelijk dat de rente variabel zou zijn en periodiek door de bank zou worden vastgesteld. De periodieke wijziging van de rente betrof dan ook geen wezenlijke verandering in de informatie die bij het eerste advies of de bemiddeling is verstrekt.

Download publicatie

(2018) Geen advies over aanpassing begunstiging

Consument klaagt dat de Adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens hem door te verzuimen een aanpassing van de begunstiging op de levensverzekering te adviseren. De Commissie oordeelt dat de klacht van Consument gegrond is.

Download publicatie

(2017) Dossiervorming maakt onderdeel uit van een adviesopdracht

Consumenten hebben zich bij de Geschillencommissie van Kifid beklaagd dat het adviestraject bij de Adviseur niet heeft geleid tot een passend hypotheekadvies, doordat advisering over alternatieve hypotheekvormen niet heeft plaatsgevonden, terwijl die vormen aantoonbaar goedkoper zouden zijn geweest. De Geschillencommissie oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat het advies van de Adviseur niet passend is geweest. Wel heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de dossiervorming van Adviseur in het onderhavige geval onvoldoende is geweest en het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de Adviseur aanspraak wil (blijven) houden op het gehele honorariumbedrag.

Download publicatie

(2017) Aansprakelijkheid opvolgende adviseur

Consument heeft samen met haar partner via een tussenpersoon bij verzekeraar een levensverzekering ter zake een hypothecaire geldlening afgesloten. In 2014 is de partner overleden. Consument stelt Aangeslotene als opvolgend tussenpersoon verantwoordelijk voor het feit dat diens voorganger de zorgplicht heeft geschonden door haar in de precontractuele fase niet volledig en voldoende duidelijk te informeren en adviseren ter zake de nadelige gevolgen van de levensverzekering in de situatie dat de partner van Consument zou komen te overlijden. De Commissie oordeelt dat Aangeslotene niet kan worden beschouwd als rechtsopvolger van tussenpersoon.

Download publicatie

(2017) Lopende ORV niet beëindigd bij aflossen hypotheek

Tussenpersoon had bij gelegenheid van de verkoop van de woning van Consument en de daarbij behorende aflossing van de hypothecaire geldlening de overlijdensrisicoverzekeringen ter sprake moeten brengen om te bespreken wat met die verzekeringen moest gebeuren. Tussenpersoon heeft dit niet gedaan, en is aldus tekortgeschoten in zijn verplichtingen als assurantietussenpersoon.

Download publicatie

(2017) Betalingsachterstand en de bijzondere zorgplicht van de bank

Particulier heeft 3 leningen en een hypotheek bij een bank. Wegens achterstand zet de bank de lopende spaarhypotheek om in een annuïteitenhypotheek. In de omstandigheden van het geval neem de rechtbank een schending van de zorgplicht van bank aan.

Download publicatie

(2017) Kruislings sluiten levensverzekeringen en successierechten

Beroepszaak waarin wordt bepaald wat van een redelijk handelend adviseur mocht worden verwacht rondom het adviseren van overlijdensrisicoverzekeringen om de heffing van successierechten te voorkomen.

Download publicatie

(2016) Inhoud zorgplicht na opzegging onderhoudsabonnement hypotheek

Hypotheekadvies en bemiddeling en een overeenkomst tot het leveren van nazorg tegen een periodieke vergoeding. Deze overeenkomst kan, nu over de beëindiging daarvan in de overeenkomst zelf niets is bepaald, worden opgezegd. Deze opzegging laat de zorgplicht van de hypotheekadviseur uit hoofde van de WFT en uit hoofde van goed opdrachtnemerschap onverlet.

Download publicatie

(2013) Effectenleaseproduct en het karakter van de contractuele relatie

Cassatiezaak waarin wordt aangegeven dat de contractuele relatie van partijen rondom een effectenleaseproduct van belang is voor de toerekening van de schade aan elk der partijen. En dan ligt bij de adviseur van het product een andere (lees: zwaardere) verantwoordelijkheid dan bij de aanbieder van een dergelijk product.

Download publicatie

(2011) Informatievoorziening rondom lijfrente-uitkering

Consument heeft via bemiddeling van Aangeslotene een lijfrenteverzekering gesloten voor de duur van 2 jaar en 7 maanden. Consument stelt dat Aangeslotene haar niet althans niet voldoende heeft voorgelicht ten aanzien van de hoogte van de lijfrente-uitkering die zij in 2008 zou ontvangen en dat Aangeslotene daarmee tekort is geschoten in haar informatieplicht. De Commissie wijst de vordering toe.

Download publicatie